Menu Zamknij

Honorowy Obywatel Miasta Świdnica

Ciężka praca i poświęcenie Proboszcza i Kierownika budowy doceniły także władze naszego miasta.

Kolejnym wydarzeniem o którym warto wspomnieć było przyznanie naszemu proboszczowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy uchwałą nr XVIII/197/04 z dnia 2 kwietnia 2004 r. W uzasadnieniu Rada Miejska podała, że „dla ks. Kazimierza Jandziszaka Świdnica stała się miejscem realizacji dzieła swego życia – budowy świątyni pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Osiedlu Młodych w Świdnicy. Dla Niego – kresowiaka i księdza katolickiego dzieło umacniania Polski w Świdnicy jest kontynuacją dzieła jego poprzedników w naszym mieście. Poświęcił dla naszej społeczności i tego dzieła 20 lat swego życia. (…) Budowa tak wielkiej świątyni to dla ks. Kazimierza wiele lat trudnej i wytężonej pracy na placu budowy, to wielka umiejętność pozyskiwania parafian, władz lokalnych, darczyńców dla tego dzieła. Ks. Jandziszak nie oszczędzał swojego zdrowia i wysiłków aby to wielkie dzieło było nieustannie kontynuowane, pomimo wielu kłopotów i zubożenia społeczeństwa. Ks. Kazimierz Jandziszak to postać szczególna, wyróżniająca się cechami umiejętnej organizacji, odpowiedzialności za budowę zarówno kościoła materialnego jak i kościoła duchowego, to przykład ogromnego patriotyzmu i odpowiedzialności za Polskę. Ks. Jandziszak jako kapelan środowisk kresowych i kombatanckich to dobry przykład obywatelskiej postawy i wspierania przez duchownego idei „pro publico bono” dla dobra naszego kraju i naszej społeczności świdnickiej”. Tego samego dnia uhonorowano także pośmiertnie kierownika budowy Romana Pasyka. W jego przypadku w uzasadnieniu uchwały czytamy: „Śp. Roman Pasyk urodził się 15 lipca 1937 r. w Zamieściu koło Limanowej w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Rodzice, właściciele kilkuhektarowego gospodarstwa wyżywili i wykształcili pięcioro swoich dzieci. Roman Pasyk otrzymał od rodziców tradycyjne wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania dla pracy ludzkiej. Roman Pasyk kształcił się drogą terminowania i zdobywania kolejnych uprawnień do wykonywania zawodów rzemieślniczych , był klasycznym i bardzo zdolnym samoukiem. Był znany w szerokiej okolicy Limanowej jako dobry i ceniony fachowiec. Wybudował i remontował oprócz wielu obiektów mieszkalnych bardzo poważne obiekty sakralne, w tym Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu koło Limanowej, kościół w Tymbarku, kościół św. Józefa w Świdnicy, kościół w Łazanach oraz w Widawie koło Wrocławia. Losy jego życia od 1980 r. związane zostały z naszym miastem, gdzie realizował dzieło swojego życia jako budowniczy – budowę kościoła pw. Najświętszej Marii Panny na Osiedlu Młodych. Od 1982 r. rozpoczął budowę świątyni i kierował nią do dnia tragicznej swojej śmierci. Budowa tego dzieła architektonicznego była największym przedsięwzięciem budowlanym Świdnicy w powojennych jej dziejach, nie tylko w dziedzinie budownictwa sakralnego. Roman Pasyk dał się poznać jako wielki fachowiec, wymagający wobec siebie i innych ludzi pracujących na rzecz budowy kościoła. Pod skorupą szorstkości zdecydowania krył się bardzo poczciwy życzliwy człowiek o ogromnej uczciwości oddaniu sprawie. Posiadał ogromny dar organizowania pracy zespołów ludzi, którzy społecznie pracowali na tym obiekcie. W uznaniu zasług Romana Pasyka jako budowniczego, otrzymał on w 1994r. od papieża Jana Pawła II medal „Pro Ecclesia et Pontifice”. Można rzec, że budowa tej monumentalnej świątyni jest osiągnięciem życia Romana Pasyka, który dla nas – świdniczan wykonał dzieło wielkie nawiązujące do wielkiego symbolu naszego miasta, do katedry świdnickiej św. Stanisława i Wacława. Obie te świątynie górujące nad miastem spinają symbolicznie dzieje historyczne Świdnicy, piastowską i nowożytną tradycję obecności polskiej na ziemi świdnickiej. W tym wielkim dziele budowy i pamięci niech pozostanie imię śp. Romana Pasyka jako zasłużonego i Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy”. Statuetki i okolicznościowe dyplomy odebrali ks. Kazimierz Jandziszak i ks. Krzysztof Pasyk, syn śp. Romana Pasyka na uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym na Osiedlu Młodych 3 maja 2004 r.

Ozdoby Kościoła

W tworzącej się diecezji niezwykle ważną rolę zaczęły również spełniać ruchy osób świeckich. Wśród nich warto wspomnieć Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Akcję Katolicką, które 21 listopada 2004 r. świętowały zwieńczenie kilkumiesięcznych wysiłków tworzenia diecezjalnych struktur. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to patronalne święto obu grup będących ozdobą Kościoła, dlatego tego dnia podczas uroczystej Mszy św. „ogłoszone zostały dekrety JE ks. bpa Ignacego Deca, powołującą do życia Akcję Katolicką i KSM Diecezji Świdnickiej. Przyznano także nominacje na ich kościelnych asystentów. Ks. Śliwka z Wałbrzycha został Asystentem Akcji Katolickiej, a ks. Leszek Baranowski pracujący w naszej parafii, asystentem KSM-u. Po Mszy św. odbyło się spotkanie prezesów Akcji Katolickiej z ich księdzem asystentem oraz zebranie członków KSM całej diecezji. To dla obu grup dzień historyczny. Jest to bowiem początek ich formalnej działalności w ramach nowej diecezji” (Grzegorz Mędrala, Uroczystość Chrystusa Króla w naszej parafii, „Głos Maryi”, 4/2004).

Sama świątynia stawała się coraz piękniejsza. Prace wykończeniowe i wprowadzanie nowych elementów wystroju sprawiało, że wierni coraz lepiej czuli się w swojej świątyni. „Ambonę ozdobiły płaskorzeźby czterech Ewangelistów, chrzcielnicę zwieńczyły nakrywa i płaskorzeźba Chrztu Chrystusa, a obok ołtarza pojawił się pierwszy z czterech planowanych lichtarzy. Parafia może poszczycić się nowym kielichem, a od dłuższego czasu przepiękną monstrancją. Zakupione zostały zielone ornaty. (…) W niedzielę 9 stycznia 2005 r. biskup świdnicki Ignacy Dec dokonał poświęcenia płaskorzeźb czterech Ewangelistów, jak również nakrywy na chrzcielnicę i płaskorzeźby Chrztu Chrystusa. Wydarzenie to zakończyło okres dekorowania prezbiterium, co jest powodem dumy parafian i księdza proboszcza” (Grzegorz Mędrala, Ad majorem Dei gloriam – na większą chwałę Bożą, „Głos Maryi” 1/2005).

Upiększaniu ulegały nie tylko świątynia i wspólnota wiernych, ale i kapłani znajdujący się w naszej parafii, bowiem kiedy „17 października

2005 r. ks. bp. Ignacy Dec, podczas swej Mszy imieninowej wręczył nominacje Stolicy Apostolskiej dla duchownych diecezji świdnickiej, parafianie z Osiedla Młodych mieli szczególny powód do dumy. Spośród 7 nowych prałatów, aż 3 jest związanych z naszą parafią: ks. Adam Bałabuch – wikariusz generalny, rektor seminarium, ks. Marek Korgul – wikariusz biskupi, ks. Radosław Kisiel – dyrektor Caritas w diecezji. Wszyscy trzej byli rezydentami naszej wspólnoty, służąc jej posługą słowa i sakramentów. Jednak najistotniejszą i przynoszącą najwięcej powodów do dumy była nominacja naszego proboszcza, ks. prałata Kazimierza Jandziszaka. Stanowi ona wyraz uznania dla posługi tego zacnego kapłana, pokrywając się z uczuciami parafian. Godność Infułata – Protonotariusza Apostolskiego – przyznawana przez Stolicę Apostolską, stanowi zaszczytny urząd pomocniczy dla Księdza Biskupa. Na polecenie i w imieniu Biskupa Infułat spełnia pewne Jego posługi, np. udziela sakramentu bierzmowania. Powagę tej godności podkreśla uprzywilejowany strój z nią związany. Jest to fioletowa sutanna i pas, mucet (pelerynka) oraz pektorał (krzyż na piersi). Nadto podczas celebracji liturgicznych Infułat nosi infułę – białą mitrę bez ozdób” (Grzegorz Mędrala, Okryci zaszczytnym płaszczem służby, „Głos Maryi” 4/2005).